ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2564

6 กันยายน 2564  โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง เพื่อหารือ สะท้อน และแลกเปลี่ยนการดำเนินการของแต่ละทีม รวมถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานเพื่อหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป