ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2564

5 ตุลาคม 2564 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนตุลาคม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการศึกษาประเมินความเปราะบางในพื้นที่ของทั้ง 6 ทีม รวมถึงหารือเพื่อปรับแนวทางในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน