ประชุมแลกเปลี่ยนการดําเนินงานระหว่าง TEI, SCF และ CSNM

6 ตุลาคม 2564  โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนโครงการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมด้วยมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความก้าวหน้าและบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน รวมถึงหารือ ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการศึกษาความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดำเนินงานโดยทีมในแต่ละพื้นที่  อีกทั้งวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของโครงการ พร้อมนำเสนอภาพรวมของแผนการดำเนินงานปีที่ 3 เพื่อร่วมวางแผนกิจกรรมในทั้ง 2 พื้นที่ต่อไป