ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2564

7 ธันวาคม 2564 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนพฤศจิกายน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหารือ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงหารือการออกแบบแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องและเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้