ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2565

5 มกราคม 2565 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนมกราคม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าและร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำแบบสอบถาม และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้เน้นย้ำกรอบการประเมินความเปราะบางเพื่อให้แต่ละทีมได้ปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง