ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565  โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง 

โดยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยน ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลของแต่ละทีม พร้อมกันนี้ทางทีมได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอากาศเบื้องต้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มของเปลี่ยนแปลงของฝนในช่วง 30ปีย้อนหลัง และได้นำเสนอ แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ของการประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละทีมใช้เป็นกรอบในการตอบโจทย์การศึกษาที่ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น