ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2565

7 มีนาคม 2565 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง 

โดยครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการดำเนินงาน ร่วมวางแผนและปรับขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านการเดินทางและการจัดประชุม ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ระลอกใหม่ การดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้มีการสร้างเครือข่ายเสริมหนุนการแก้ปัญหาของเมืองควบคู่กันไปด้วย