ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2565

4 เมษายน 2565 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนเมษายน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง 

ใกล้โค้งสุดท้ายเข้ามาทุกทีสำหรับการประเมินความเปราะบางฯ นอกจากในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแผนการดำเนินงานของแต่ละทีมแล้ว ทางโครงการยังได้ฝากโจทย์สำคัญให้แต่ละทีมวิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงมองแนวทาง มาตรการ และแนวคิดที่จะมาช่วยแก้ปัญหาและลดความเปราะบาง โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan :NAP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมองแนวทางการต่อยอดและขยายผลจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับท้องถิ่น และไปสู่ระดับชาติต่อไป