ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

5 พฤษภาคม 2565 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนพฤษภาคม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง 

ในครั้งนี้แต่ละทีมประเมินความเปราะบางฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาและสิ่งที่ค้นพบจากการประเมินความเปราะบาง ฯ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแผนดำเนินงาน โดยทางโครงการฝากข้อคิดที่สำคัญคือ ข้อมูลทุกอย่างที่แต่ละทีมเก็บรวบรวมมานี้ถือว่าเป็นฐานข้อมูลระดับชุมชนซึ่งจะมีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ได้ตลอด รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในปัจจุบันนั้น ต้องคำนึงและปรับให้เหมาะสมกับระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งต้องคิดเสมอว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาดการณ์ได้ยากมาก อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใหม่ ช่วงเวลาใหม่ รูปแบบใหม่ ซึ่งการแก้ปัญหารูปแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อีกต่อไปซ้ำยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาอีกด้วย