ร่วมเรียนรู้และลงพื้นที่สำรวจชุมชนเมือง เมืองขอนแก่นและเมืองบ้านไผ่

23-24 พฤษภาคม 2565  โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับทีมประเมินความเปราะบางฯ ได้แก่ ทีมเมืองขอนแก่นนำโดยศูนย์เพื่อนคนไร้บ้าน ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนมิตรภาพ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองและกำลังถูกไล่รื้อจากการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งเป็นแหล่งระบายน้ำท่วมและน้ำเสียของเมือง และทีมเมืองบ้านไผ่ นำโดยกลุ่มสหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่ ลงสำรวจชุมชนซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ และได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุโพดุล ปี 2562 การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยเรียนรู้ไปกับทีมประเมินฯ ร่วมสำรวจและทำความรู้จักกับกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำความเข้าใจบริบทและปัญหาของพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางและมุมมองของการนำผลที่ได้จากการศึกษาไปต่อยอดในระดับนโยบายในพื้นที่ต่อไป