ร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองโครงการ SUCCESS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

2-3 กันยายน 2565 ศูนย์ประชาสังคมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์และข้อเสนอโครงการนำร่อง โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนำร่องใน 3 เมือง เพื่อลดความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • มีการนำเสนอภาพรวมของการประเมินความเปราะบาง ในเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นว่า สภาพทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน, ศักยภาพเชิงสถาบัน, สิทธิ, ความมั่งคงในการดำรงชีพ และคุณลักษณะบุคคล (เพศ วัย สุขภาพ ฯลฯ) เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบางของเมือง ในเชิงปริมาณชี้ว่า รายได้, การใช้น้ำ, การประสบภัยพิบัติในรอบ 5 ปี, ความไวต่อภัยพิบัติ และทรัพย์สินหรือข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน มีอิทธิพลต่อศักยภาพหรือความสามารถในการปรับตัวของครัวเรือน (หากประสบภัยพิบัติหลายครั้งและซ้ำซากจะทำให้ศักยภาพหรือความสามารถปรับตัวลดลงโดยเฉพาะด้านทรัพย์สิน) ปัจจัยทั้ง 6 ตัวนี้ มีอิทธิพลต่อความสุขโดยรวมของครัวเรือน
  • สำหรับประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อลดความเปราะบางของเมือง ที่ประชุมได้กำหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ จากการประเมินความเปราะบางของเมือง 3 เรื่อง คือ 1) ประเด็นสิทธิ 2) ประเด็นเรื่องศักยภาพเชิงสถาบัน และ 3) ประเด็นเรื่องการออกแบบและพัฒนาเมืองบนพื้นฐานนิเวศ