ร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองโครงการ SUCCESS ภาคใต้

3-4 กันยายน 2565 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ทีม TEI นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และทีม SCF นำโดย คุณชาคริต โภชะเรือง จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองโครงการ SUCCESS ภาคใต้” ณ โรงแรมโกลว์รัตนาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยนำผลการประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาใช้ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปเสนอและผลักดันเข้าสู่แผนงานหรือนโยบายขององค์กรที่รับผิดชอบ และนำมาจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีองค์กรประชาสังคม ได้แก่ สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล แกนนำทั้ง 6 เมือง ซึ่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เน้นพัฒนากลไกบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกันทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ ยกระดับเครือข่ายมาเป็นองค์กรภาคประชาชน/นิติบุคคลในการร่วมบริหารจัดการ บนฐานระบบภูมินิเวศ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร พัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เข้มแข็ง พึ่งตนเอง ช่วยเหลือกันเอง และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการชุมชนตนเองในด้านสิ่งแวดล้อม การรับมือภัยพิบัติ และการพัฒนาเมือง ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ทั้ง 6 เมือง จะนำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ได้ไปหารือร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้มีความสมบูรณ์และตอบโจทย์ความต้องการแก้ปัญหาจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริง  ข้อเสนอแนะสำคัญจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คือ การปรับแนวคิดการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรมองไปถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น เตรียมมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน รวมถึงทบทวนมาตรการที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนาเมืองที่จะต้องรองรับสิ่งใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามามากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า