การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง TEI SCF และ CSNM ภายใต้โครงการ SUCCESS

การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง TEI SCF และ CSNM ภายใต้โครงการ SUCCESS ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09:30 -12:00 ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อหารือการจัดเตรียมงานประชุมใหญ่ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สรุปภาพรวมการจัดทำ (ร่าง)ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
2. หารือกำหนดการประชุมใหญ่ปี 2565 วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 
3. แบ่งรายละเอียดการประสานงานระหว่าง 3 หน่วยงาน 

ทั้งนี้ทั้ง 3 ทีมได้ข้อสรุปร่วมกัน และเร่งดำเนินการประสานภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งจัดเตรียมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อไป