โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมใหญ่ปี 2565 “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”

3-7 ตุลาคม 2565 ณ. โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โครงการ SUCCESS สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ SCF CSNM และ Maastricht University จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทั้งหมดของโครงการ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมถอดบทเรียนและองค์ความรู้ใหม่ ที่ได้รับจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนระดับนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมของเมืองต่อผลกระทบจากการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั่วถึงกลุ่มคนทุกระดับ

สำหรับวันที่ 1 (3 ตุลาคม 2565) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”  
เครือข่ายทีมประเมินความเปราะบางทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนผลการศึกษาประเมินความเปราะบาง โดยนำเสนอในรูปแบบโพสเตอร์ และร่วมถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติในการลดและแก้ปัญหาความเปราะบางในมุมมองของท้องถิ่นกรณีที่มีงบประมาณและเวลาจำกัด โดยจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา ทั้งด้านระบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคคล หน่วยงานและองค์กร และด้าน วิถีปฏฺบัติ กฏ ข้อกำหนด แผน นโยบาย เพื่อให้เห็นแนวทางและรูปแบบใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา และเป็นแนวทางในการนำข้อมูลการประเมินความเปราะบางไปใช้ในการวางแผนโครงการนำร่อง เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของพื้นที่ต่อไป