การประชุมวันที่ 3 “การประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS และลงพื้นที่ศึกษาความเปราะบาง”  ภายใต้การประชุมใหญ่ปี 2565 “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” โครงการ SUCCESS

5 ตุุลาคม 2565 การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะทำงานโครงการและภาคีเครือข่ายทั้งหมดภายใต้โครงการ ได้แก่ TEI SCF CSNM Maastricht University (UM) คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ได้มาร่วมพบปะกันเป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมถึงแนวทางการวางแผนดำเนินโครงการนำร่อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังผลการประเมินโครงการจากผู้ประเมินภายนอก เพื่อทบทวนและสะท้อนการดำเนินโครงการตามกรอบการดำเนินงานของโครงการ (logframe) รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงเยี่ยมชมพื้นที่ริมชายหาดสมิลา-ชลาทัศน์ ซึ่งเป็นพื้นที่การศึกษาประเมินความเปราะบางของชุมชนบ่อยาง ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เนื่องจากการสร้างโครงสร้างแข็งรบกวนสมดุลของตะกอนทรายและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ใช้บริการรถรางชมเมืองสงขลาของเทศบาลนครสงขลา และรถตุ๊กตุ๊กของผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วย