ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  ภายใต้การประชุมใหญ่ปี 2565 เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

6 ตุลาคม 2565 การประชุมในวันนี้ เป็นการรับฟังกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคุณบุญบังอร ชนะโชตินำเสนอ การปฏิบัติการ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง” และ กรณีศึกษา "การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองโฮนีอารา หมู่เกาะโซโลมอน" โดย Professor Dr Darryn McEvoy จาก RMIT University และร่วมรับฟัง "5 ข้อคิดสำคัญในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเมือง" โดย Professor Dr David Sanderson (UNSW) รวมถึง "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดย Dr Han Aarts – the Maastricht University นอกจากนี้ยังได้รับฟัง "การบริหารจัดการข้อมูลโดยอาศัย Platform ได้แก่ Platform iMedcare@home และ IGreensmile" โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา รวมถึง Professor-Scientific Director Pim Martens ที่นำเสนอ "ความเขื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสุขภาพ" และ Dr. David Tàbara ได้นำเสนอ "การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งผู้เข้าร่วมได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนและซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือเป็นโอกาสในการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับทีมประเมินความเปราะบางทั้ง 12 ทีมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป