“การสร้างความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัย” ภายใต้การประชุมใหญ่ปี 2565 “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

7 ตุลาคม 2565 “การสร้างความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัย” ภายใต้การประชุมใหญ่ปี 2565 “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

เสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ปี 2565 ของโครงการ SUCCESS โดยวันสุดท้ายได้จัดการประชุมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย โดย TEI นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ SCF CSNM และ ทีมประเมินความเปราะบางฯ หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำเสนอช่องว่างของความรู้และงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ร่วมกับภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยอาศัยการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการประเมินความเปราะบางของเมืองและชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่หลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และด้านอื่นๆ อาทิ การกำหนดการพัฒนาเมืองตามหลักการต่างๆ เป็นแนวทางที่สร้างการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ นอกจากนี้ประเด็นที่สำคัญคือการย่อยข้อมูลที่เป็นภาษาวิชาการให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย ที่สามารถสร้างความตระหนักในการสร้างการเตรียมพร้อมให้กับทุกภาคส่วนได้