เยี่ยมชม "สวนผักคนเมือง" ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง และสร้างรายได้ ที่สวนลุงนุ้ยป้าสาว

4 มีนาคม 2563 ทางมูลนิธิชุมชนสงขลา ได้พาทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ Maastricht University ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ ไปเยี่ยมชม "สวนผักคนเมือง" ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง และสร้างรายได้ ที่สวนลุงนุ้ยป้าสาว เพื่อชมรูปแบบการปลูกพืชแบบคนเมือง การจัดการขยะมาทำปุ๋ย การเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ย การปลูกผักผสมผสานหลากชนิด และได้รวมกลุ่มกันในนามเครือข่ายเกษตรสุขภาพตำบลควนลัง และเดินทางต่อไปยังสวนเบญจพฤกษ์ เพื่อชมรูปแบบการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการปลูกผัก เนื่องจากลักษณะของดินในพื้นที่เมืองไม่เอื้อในการเพาะปลูก ปัจจุบันถูกประกาศให้เป็นจุดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอำเภอหาดใหญ่  ปัจจุบันสวนผักคนเมืองเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เข้าสู่การพัฒนาระบบมาตรฐาน PGS ในนาม SGS-PGS ส่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย รพ.หาดใหญ่ และตลาดฟิน