SUCCESS ประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

5 สิงหาคม 2563 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมสงขลา สตูล พัทลุง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงาน และรูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของภาคประชาสังคมในพื้นที่