สัมมนาข่วงเมืองอุดรธานี "ปัญหาและความท้าทายของเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

7 สิงหาคม 2563   ทีมงานโครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ รศ. ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมกับทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดเวทีสัมมนาข่วงเมือง ครั้งที่ 2 "ปัญหาและความท้าทายของเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี