กิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1.1 โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม

4-6 กันยายน 2563   โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปนำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1.1 โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ สงขลา พัทลุง และสตูล มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับภาคประชาสังคมเพื่อทำความเข้าใจ การพัฒนาเมือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบางของชุมชน รวมถึงทำความเข้าใจบทบาทและความแตกต่างระหว่างเพศต่อการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ณ โรงแรมบูมฟอร์เรส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา