กิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม (กิจกรรมที่ 1.1) โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย

28-29 ตุลาคม 2563   โครงการ SUCCESS   สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม (กิจกรรมที่ 1.1) โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่และทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบางของชุมชน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น