ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

25 พฤศจิกายน 2563 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ ศูนย์ประชาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์ (CSNM) และมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการเรียนรู้จากการดำเนินงานปีที่ 1 และร่วมวางแผนงานในปีที่ 2 รวมทั้งการเตรียมการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติเพื่อขอคำชี้แนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและแผนงานที่จะดำเนินงานต่อไป