แนวทางในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปรับเปลี่ยนด้านนโยบายจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง

12 มกราคม 2564 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมคณะทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ทีมงาน TEI มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CSNM) ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ ได้แก่ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์, ศ.สุริชัย หวันแก้ว และผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปรับเปลี่ยนด้านนโยบายจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง