การประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguard Information System – SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสและโครงการภาคป่าไม้ในประเทศไทย 

9 ธันวาคม 2565 FAO และ UNEP-WCMC ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง คุณอัจลา รุ่งวงษ์ และคณะนักวิจัย ได้จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำเสนอโครงร่างของ Webpage สำหรับ SIS ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ

โดยในที่ประชุมมีการนำเสนอระบบข้อมูลหลักด้านการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในประเทศไทย ทั้งระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ การใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมด้านอื่น และระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิรักษ์ไทย

การประชุมนี้ เป็นการหารือข้อเสนอแนะต่อหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารจัดการระบบ SIS และการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับใช้ในการออกแบบและจัดทำระบบฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานภาคป่าไม้ในประเทศ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ได้

1