หลักสูตร: หลักสูตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรจากหน่วยงานราชการ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป
หมายเหตุ:
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
หลักสูตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รุ่นที่ 1 12-14 ก.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: การฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: บาท / ท่าน
สถานที่อบรม:
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: ตามหลักสูตรระบุ
หมายเหตุ:

ดาวน์โหลด  แผนการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566.pdf

หลักสูตร: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 1,200 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ต้องมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล

ใบสมัครผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.pdf

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
โทรสาร  02-504-4826
​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 96 27 ก.พ. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 97 3 พ.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 98 24 ก.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 99 1 ก.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล

ใบสมัครผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ.pdf

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
โทรสาร  02-504-4826
​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 59 13-17 มี.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 60 12-16 มิ.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 61 4-8 ก.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล

ใบสมัครผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ.pdf

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
โทรสาร  02-504-4826
​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 56 27-31 มี.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 57 3-7 ก.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 58 25-29 ก.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล

ใบสมัครผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม.pdf

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
โทรสาร  02-504-4826
​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 55 24-28 เม.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 56 17-21 ก.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 57 16-20 ต.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 

ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ.pdf

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
โทรสาร  02-504-4826
​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 102 13-15 ก.พ. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 103 15-17 พ.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 104 7-9 ส.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 105 25-27 ต.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 

ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ.pdf

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
โทรสาร  02-504-4826
​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 93 8-10 มี.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 94 29-31 พ.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 95 23-25 ส.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 96 8-10 พ.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 

ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม.pdf

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
หรือมือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
โทรสาร  02-504-4826
​หรืออีเมล : training@tei.or.th
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 89 3-5 เม.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 90 28-30 มิ.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 91 20-22 ก.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 92 27-29 พ.ย. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย