หลักสูตร: หลักสูตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรจากหน่วยงานราชการ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป
หมายเหตุ:
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
หลักสูตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รุ่นที่ 1 12-14 ก.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: การฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: บาท / ท่าน
สถานที่อบรม:
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: ตามหลักสูตรระบุ
หมายเหตุ:

ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e75zwTg9UKrRkUiDCu-CD7qrxLgCvKFg

หลักสูตร: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 1,200 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ต้องมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e75zwTg9UKrRkUiDCu-CD7qrxLgCvKFg

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
อีเมล : training@tei.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
มือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 101 20 ก.พ. 2567 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 102 24 พ.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 103 31 ก.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 104 12 พ.ย. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e75zwTg9UKrRkUiDCu-CD7qrxLgCvKFg

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
อีเมล : training@tei.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
มือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 62 11-15 มี.ค. 2567 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 64 10-14 มิ.ย. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 65 19-23 ส.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e75zwTg9UKrRkUiDCu-CD7qrxLgCvKFg

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
อีเมล : training@tei.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
มือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 59 25-29 มี.ค. 2567 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 61 24-28 มิ.ย. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 62 9-13 ก.ย. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e75zwTg9UKrRkUiDCu-CD7qrxLgCvKFg

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
อีเมล : training@tei.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
มือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 58 22-26 เม.ย. 2567 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 59 8-12 ก.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 60 7-11 ต.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e75zwTg9UKrRkUiDCu-CD7qrxLgCvKFg

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
อีเมล : training@tei.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
มือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 106 14-16 ก.พ. 2567 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 107 8-10 พ.ค. 2567 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 108 17-19 ก.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 109 25-27 ก.ย. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 110 20-22 พ.ย. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e75zwTg9UKrRkUiDCu-CD7qrxLgCvKFg

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
อีเมล : training@tei.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
มือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 97 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2567 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 98 29-31 พ.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 99 7-9 ส.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 100 28-30 ต.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร: 3,600 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม: **ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**
หมายเหตุ: ต้องการกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนในตาราง
หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e75zwTg9UKrRkUiDCu-CD7qrxLgCvKFg

ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
อีเมล : training@tei.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532
มือถือ 085-199-9909 (ปารมี)
หลักสูตร | รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ สถานะ สถานที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 93 3-5 เม.ย. 2567 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 94 19-21 มิ.ย. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 95 28-30 ส.ค. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 96 6-8 พ.ย. 2567
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย