ข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and checklist

<<< เลือกข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and checklist

 

เครื่องใช้ภายในสำนักงาน Office supply products
ลำดับ ผลิตภัณฑ์ Product  แบบตรวจเอกสาร
1 ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด Correcting Agent TGL-26-R2-14
2

เครื่องถ่ายเอกสาร

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2
***ประกาศแก้ไขครั้งที่ 3
****ประกาศแก้ไขครั้งที่ 4

เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร New

Photocopiers

 

 

 

Printers and Copiers  

TGL-27-R4-15

 

 

 

TGL-124-20

3

เครื่องเขียน

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Writing Instrument TGL-29-R1-10
4 ตลับหมึก Toner Cartridge TGL-30/1-R4-15
5 ตลับหมึก ประเภท ผลิตซ้ำ Remanufactured Toner Cartridges TGL-30/2-17
6

เครื่องพิมพ์

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2
***ประกาศแก้ไขครั้งที่ 3
****ประกาศแก้ไขครั้งที่ 4

เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร New

Printers

 

 

 

Printers and Copiers  

TGL-37-R2-15

 

 

 

TGL-124-20

7

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Portable Fire Extinguisher TGL-42-R1-13
8 ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่นประทับตรา Stamps, Stamp ink, and Stamp pads TGL-75-13
9 ผลิตภัณฑ์กาว Adhesive TGL-76-13
10 เครื่องฉายดิจิตอล Digital Projectors TGL-81-R1-17