ข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and checklist

<<< เลือกข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and checklist

 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ Paper Product
ลำดับ ผลิตภัณฑ์ Product แบบตรวจเอกสาร
1

กระดาษ

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2
***ประกาศแก้ไขครั้งที่ 3
****ประกาศแก้ไขครั้งที่ 4
*****ประกาศแก้ไขครั้งที่ 5
******ประกาศแก้ไขครั้งที่ 6
*******ประกาศเรื่องการยอมรับผลทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษทุกประเภท

Paper

TGL-8-R2-11 กระดาษทำแผ่นยิปซัม

TGL-8-R2-11 กระดาษและกระดาษแข็งเพื่อการบรรจุภัณฑ์

TGL-8-R2-11 กระดาษแปรรูป

2

กระดาษพิมพ์และเขียน

*ประกาศเรื่องการยอมรับผลทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษทุกประเภท

Printing and writing paper TGL-8/1-15
3

กระดาษอนามัย

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2
***ประกาศเรื่องการยอมรับผลทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษทุกประเภท

Sanitary Paper TGL-8/2-19
4 บรรจุภัณฑ์กระดาษ Paper Packaging TGL-104-15