ฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

EPD (Environmental Product Declaration) เปรียบเหมือนฉลากที่บอก “ส่วนผสม” ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดย EPD จะมีการคำนวณจากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ตั้งแต่ การได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งสินค้า การใช้งาน และการจัดการซาก ซึ่งฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (EPD)จะแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ในเชิงตัวเลขของสารทั้ง 6 ชนิด (การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP), การลดลงของโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ (ODP), การก่อให้เกิดความเป็นกรด (AP), การเพิ่มขึ้นของธาตุอาหาร (EP), การเกิดโอโซนในบรรยากาศชั้นโทรโปสเฟียร์ (POCP), การลดลงของทรัพยากรพลังงานที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ (ADP fossil fuels), การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล (ADP elements))


เอกสารดาวน์โหลด :

 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (EPD)
 2. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ทวนสอบฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (EPD)
 3. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ WORD l PDF
 4. ประกาศรายชื่อผู้ทวนสอบประเภทบุคคล-นิติบุคคล
 5. ใบสมัครขอการรับรองฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ WORD | PDF
 6. ใบรับรองการทวนสอบสำหรับผู้ทวนสอบ WORD | PDF
 7. VERIFICATION REPORT WORD | PDF
 8. แบบฟอร์มการจัดทำ PCR ข้อกำหนดเฉพาะ WORD | PDF
 9. ข้อกำหนดประกาศใช้  
  9.1 ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม
  9.2 ผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อน

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  เอริน เงาภู่ทอง | จนันจิตต์  ยานะวิมุติ
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 524  | arin@tei.or.th