CFLI

แผนงานโครงการบูรณาการด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

Mainstreaming Urban Climate Resilience in Local Development

Story CFLI Story

CFLI

วัตถุประสงค์โครงการ...เพื่อผลักดันแนวความคิดด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาของท้องถิ่น และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ...ผู้ได้รับการอบรมมีศักยภาพในถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่สาธารณะได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย

Image
Our Our CFLI

CFLI

โครงการ “บูรณาการด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น” (Mainstreaming urban climate resilience in local development) ได้รับการสนับสนุนจาก CFLI (Canada Fund for Local Initiatives) มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อผลักดันแนวความคิดด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาของท้องถิ่น และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

เทศบาลมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองและชุมชน รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการต่าง ๆ ดังนั้นโครงการจึงมุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการสื่อสารข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล โดยให้สอดคล้องกับภาระกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่เดิม ซึ่งจะสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเปราะบางที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้

นอกจากนี้สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารไปสู่สาธารณะ การอบรมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนในพื้นที่จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง ทั้งนี้ทางโครงการฯ จึงได้คัดเลือกเทศบาลนครเชียงรายและหาดใหญ่เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้เป็น “Training for Trainers” เนื่องจากเทศบาลทั้ง 2 แห่ง ได้มีการดำเนินงานด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นระยะเวลา 8 ปี ทำให้มีบทเรียนและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อเผยแพร่และเป็นตัวอย่างให้เมืองอื่น ๆ ได้

Image

 

แผนงานโครงการ
บูรณาการด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
(Mainstreaming urban climate resilience in local development)

logo

 

ที่มาของโครงการ 

          โครงการ “บูรณาการด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น” (Mainstreaming urban climate resilience in local development) ได้รับการสนับสนุนจาก CFLI (Canada Fund for Local Initiatives) มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อผลักดันแนวความคิดด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาของท้องถิ่น และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

          เทศบาลมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองและชุมชน รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการต่างๆ  ดังนั้นโครงการจึงมุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการสื่อสารข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล โดยให้สอดคล้องกับภาระกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่เดิม ซึ่งจะสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเปราะบางที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้

          นอกจากนี้สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารไปสู่สาธารณะ การอบรมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนในพื้นที่จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

          ทั้งนี้ทางโครงการฯ จึงได้คัดเลือกเทศบาลนครเชียงรายและหาดใหญ่เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้เป็น “Training for Trainers” เนื่องจากเทศบาลทั้ง 2 แห่ง ได้มีการดำเนินงานด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นระยะเวลา 8 ปี ทำให้มีบทเรียนและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อเผยแพร่และเป็นตัวอย่างให้เมืองอื่นๆ ได้

วัตถุประสงค์โครงการ
          เพื่อผลักดันแนวความคิดด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาของท้องถิ่น และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

รูปแบบกิจกรรม
          มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลและสื่อมวลชนในพื้นที่ โดยสร้างความตระหนักและฝึกอบรมด้านเทคนิคในการเผยแพร่แนวคิดด้านการรับมือฯ โดยใช้กระบวนการ “Training for Trainers” เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมสามารถนำเสนอและขยายผลไปยังท้องถิ่นหรือเทศบาลอื่นๆ ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ผู้ได้รับการอบรมมีศักยภาพในถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่สาธารณะได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย

กลุ่มเป้าหมายนำร่อง
          เทศบาลนครหาดใหญ่และเชียงราย

 

HY
หาดใหญ่
CR
เชียงราย

 

CFLI

แผนงานโครงการบูรณาการด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
Mainstreaming Urban Climate Resilience in Local Development

Get In Touch