SUCCESS

Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project.

ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง

Event Event

New Event

Image

15 มิถุนายน 2566 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดยดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่อง ระหว่างพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการนำร่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566-ปัจจุบัน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว โดยได้จำแนกประเด็นในการนำเสนอ เป็น 5 ประเด็น ได้แก่ เมืองที่เผชิญกับน้ำท่วม ได้แก่ เมืองสามพร้าวและเมืองหนองสำโรง จ. อุดรธานี และเมืองพะตง จังหวัดสงขลา การบริหารจัดการน้ำของเมือง ได้แก่ เมืองควนลัง และชุมชนโตนดด้วน ความยากจนในเมือง ได้แก่ เมืองขอนแก่น และเมืองบ้านไผ่ การพัฒนาเมืองที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ ได้แก่ เมืองละงู เมืองสระใคร และเมืองหนองคาย (โคกแมงเงา) และ มลพิษทางอากาศ ได้แก่ เมืองปาดังเบซาร์ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากทั้ง 2 ภูมิภาค สำหรับการเรียนเชิญ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติของโครงการ เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการข้อมูลจากฐานชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการวางแผนเตรียมความพร้อมของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

Image

6-9 มิถุนายน 2566 ทีมโครงการ SUCCESS ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและหนุนเสริมโครงการนำร่องฯ พื้นที่ภาคใต้ทั้ง 6 เมือง ในเบื้องต้นทุกทีมได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานกิจกรรมและสอดคล้องกับการใช้งบประมาณ กิจกรรมต่อไปคือการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าระหว่างภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ต่อไป

Image

9 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่อง SUCCESS Y4 นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการนำร่องของทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเบื้องต้นพบว่าแม้จะมีความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรมอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมคาดว่าทุกโครงการฯจะดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการเดิมคือในช่วงเดือนธันวาคม 2566 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการใช้เครื่องมือแผนผังภูมินิเวศ โดยต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ภาครัฐรับฟังและเปลี่ยนมุมมองการทำแผนรับมือจากเดิมที่ใช้โครงสร้างแข็งมาแก้ปัญหา ปรับเป็นการใช้ระบบนิเวศที่มิติด้านสังคมมากขึ้น เชื่อมร้อยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากชุมชนผู้มีข้อมูลฐานราก เข้มแข็งจัดการตนเองได้ โดยอาศัยกลไกในการทำงานทั้งระดับชุมชนและระดับเมือง

Image

สรุปภาพร่วมการดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่อง ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่อง (ภาคใต้) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่อง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแผนการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และหลังจากนี้จะมีกิจกรรมต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งคณะทำงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน โดยสรุปได้ดังนี้

Image

23 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปได้จัดการการประชุม (ออนไลน์) เพื่อชี้แจ้งระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการบริหารโครงการนำร่อง โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) ชี้แจ้งรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการนำร่อง แบบฟอร์มทางการเงินและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจกรรม รูปแบบรายงานรวมถึงกำหนดเวลาในการส่งงานต่างๆ ให้แก่องค์กรดำเนินโครงการนำร่องทั้ง 3 องค์กรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมถึงตัวแทนพื้นที่ในการดำเนินโครงการทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิชุมชนอีสาน (สระใคร+โคกแมงเงา) สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น(ชุมชนมิตรภาพ+ชุมชนบ้านไผ่) และสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ(หนองสำโรง+บ้านสามพร้าว) ได้ร่วมกันซักถามและทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการนำร่องที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการในปีที่ 4 ดำเนินเสร็จสิ้น ลุล่วงไปด้วยดี

Image

8 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปได้จัดการการประชุม (ออนไลน์) เพื่อชี้แจ้งระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการบริหารโครงการนำร่อง โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ชี้แจ้งรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการนำร่อง แบบฟอร์มทางการเงินและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจกรรม รูปแบบรายงานรวมถึงกำหนดเวลาในการส่งงานต่างๆ ให้แก่องค์กรดำเนินโครงการนำร่องทั้ง 4 องค์กรในภาคใต้ ร่วมถึงตัวแทนพื้นที่ในการดำเนินโครงการทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่ SCCCRN (พะตง+ควนลัง) สมาคมอาสาสร้างสุข(บ่อยาง+ปาดังเบซาร์) สมาคมอาสาสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง (โตนดด้วน) และสมาคมผู้บริโภคสตูล(ละงู) ได้ซักถามและทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการนำร่องที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการในปีที่ 4 ดำเนินเสร็จสิ้น ลุล่วงไปด้วยดี

Image

17-18 มกราคม 2566 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปได้จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เติมเต็มข้อเสนอโครงการนำร่องพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ” ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย นายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย แกนนำจากทีมประเมินความเปราะบางฯจากชุมชนแหลมสน เมืองบ่อยาง และเมืองปาดังเบซาร์ ร่วมหารือและเติมเต็มข้อเสนอโครงการนำร่อง โดยใช้หลักการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logframe) ร่วมกันระบุกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลความสำเร็จ มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างเมือง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคประชาสังคมให้เข้าใจแนวทางการจัดทำโครงการ สามารถเขียนโครงการ และนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงการนำร่องที่ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ของโครงการฯ

Image

29-30 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปได้จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบโครงการนำร่อง” ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) แกนนำจากทีมประเมินความเปราะบางฯ และหน่วยงานพี่เลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมหารือและออกแบบโครงการนำร่องโดยใช้หลักการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logframe) เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างการเตรียมพร้อมให้กับทุกภาคส่วนให้รับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในวันแรกมีการบรรยายและให้ทดลองเขียนโครงการผ่านแบบฝึกหัด เริ่มจากการระดมสมองวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสาเหตุทั้งหมดของปัญหาจนได้หัวใจของปัญหา (pain point) นำมาสู่การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระบุกิจกรรมได้ผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลความสำเร็จ และในวันที่สองได้นำหลักคิด “ถ้าเราคิดชัดมันก็ปฏิบัติง่ายสู่เป้าหมายได้เร็ว” มาประยุกต์สู่การเขียนโครงการนำร่อง มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างเมือง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคประชาสังคมให้เข้าใจแนวทางการจัดทำโครงการ สามารถเขียนโครงการ และนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงการนำร่องที่จะเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ต่อไป

Image

7 ตุลาคม 2565 “การสร้างความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัย” ภายใต้การประชุมใหญ่ปี 2565 “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป เสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ปี 2565 ของโครงการ SUCCESS โดยวันสุดท้ายได้จัดการประชุมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย โดย TEI นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ SCF CSNM และ ทีมประเมินความเปราะบางฯ หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำเสนอช่องว่างของความรู้และงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ร่วมกับภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยอาศัยการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการประเมินความเปราะบางของเมืองและชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่หลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และด้านอื่นๆ อาทิ การกำหนดการพัฒนาเมืองตามหลักการต่างๆ เป็นแนวทางที่สร้างการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ นอกจากนี้ประเด็นที่สำคัญคือการย่อยข้อมูลที่เป็นภาษาวิชาการให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย ที่สามารถสร้างความตระหนักในการสร้างการเตรียมพร้อมให้กับทุกภาคส่วนได้

Image

6 ตุลาคม 2565 การประชุมในวันนี้ เป็นการรับฟังกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคุณบุญบังอร ชนะโชตินำเสนอ การปฏิบัติการ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง” และ กรณีศึกษา "การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองโฮนีอารา หมู่เกาะโซโลมอน" โดย Professor Dr Darryn McEvoy จาก RMIT University และร่วมรับฟัง "5 ข้อคิดสำคัญในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเมือง" โดย Professor Dr David Sanderson (UNSW) รวมถึง "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดย Dr Han Aarts – the Maastricht University นอกจากนี้ยังได้รับฟัง "การบริหารจัดการข้อมูลโดยอาศัย Platform ได้แก่ Platform iMedcare@home และ IGreensmile" โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา รวมถึง Professor-Scientific Director Pim Martens ที่นำเสนอ "ความเขื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสุขภาพ" และ Dr. David Tàbara ได้นำเสนอ "การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งผู้เข้าร่วมได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนและซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือเป็นโอกาสในการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับทีมประเมินความเปราะบางทั้ง 12 ทีมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป

Image

5 ตุุลาคม 2565 การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะทำงานโครงการและภาคีเครือข่ายทั้งหมดภายใต้โครงการ ได้แก่ TEI SCF CSNM Maastricht University (UM) คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ได้มาร่วมพบปะกันเป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมถึงแนวทางการวางแผนดำเนินโครงการนำร่อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังผลการประเมินโครงการจากผู้ประเมินภายนอก เพื่อทบทวนและสะท้อนการดำเนินโครงการตามกรอบการดำเนินงานของโครงการ (logframe) รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงเยี่ยมชมพื้นที่ริมชายหาดสมิลา-ชลาทัศน์ ซึ่งเป็นพื้นที่การศึกษาประเมินความเปราะบางของชุมชนบ่อยาง ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เนื่องจากการสร้างโครงสร้างแข็งรบกวนสมดุลของตะกอนทรายและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ใช้บริการรถรางชมเมืองสงขลาของเทศบาลนครสงขลา และรถตุ๊กตุ๊กของผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วย

Image

4 ตุลาคม 2565 ภายใต้การประชุมใหญ่ปี 2565 “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งวัน สำหรับภารกิจสำคัญในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการผลักดันประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพื้นที่ เข้าสู่แผนพัฒนาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ โดยมองภาพรวมของเมืองเชิงระบบ ได้แก่ บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ระบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงวิถีปฏิบัติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลักดันนโยบายแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมบรรยายและให้ความรู้เรื่อง ความก้าวหน้าและทิศทางของนโยบายและแผนด้านการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และทาง SCF และ CSNM ได้นำเสนอสถานการณ์ของแผนพัฒนาและนโยบายและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคใต้และภาคอีสาน รวมทั้ง ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ นำเสนอให้ชวนคิดเรื่อง “ทำไมเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปรับตัว เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และยังได้รับการแบ่งปันประสบการณ์การศึกษาของ ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เกี่ยวกับ บทเรียนน้ำท่วมจากบ้านไผ่จากพายุโพดุล และรับฟังการบรรยายพิเศษจากคุณสาโรจ ศรีใส คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เรื่อง บทบาทของ EU ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเมือง และความสำคัญของ European Green Deal กับประเทศไทย ในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญ ระดับพื้นที่สู่ระดับชาติ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ คุณปิยวรรณ ชูนวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา คุณสุริยา ยี่ขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก คุณสาคร สงมา Climate Watch Thailand ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์กิติคุณ ศ.สุริชัย หวันแก้ว โดยได้รับฟังมุมมองแนวคิดของแต่ละท่านที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านผังเมือง ผู้บริหารเมือง ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ถึงของการกลายเป็นเมืองและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลต่อชุมชนเมือง และการเตรียมตัวของแต่ละภาคส่วนจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเมืองมีศักยภาพในการเตรียมพร้อมมากขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับฟังสถานการณ์ของการปรับปรุงผังเมืองให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้มีการกำหนดธรรมนูญผังเมือง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากขึ้น

Image

3-7 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โครงการ SUCCESS สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ SCF CSNM และ Maastricht University จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทั้งหมดของโครงการ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมถอดบทเรียนและองค์ความรู้ใหม่ ที่ได้รับจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนระดับนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมของเมืองต่อผลกระทบจากการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั่วถึงกลุ่มคนทุกระดับ สำหรับวันที่ 1 (3 ตุลาคม 2565) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน” เครือข่ายทีมประเมินความเปราะบางทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนผลการศึกษาประเมินความเปราะบาง โดยนำเสนอในรูปแบบโพสเตอร์ และร่วมถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติในการลดและแก้ปัญหาความเปราะบางในมุมมองของท้องถิ่นกรณีที่มีงบประมาณและเวลาจำกัด โดยจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา ทั้งด้านระบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคคล หน่วยงานและองค์กร และด้าน วิถีปฏฺบัติ กฏ ข้อกำหนด แผน นโยบาย เพื่อให้เห็นแนวทางและรูปแบบใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา และเป็นแนวทางในการนำข้อมูลการประเมินความเปราะบางไปใช้ในการวางแผนโครงการนำร่อง เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของพื้นที่ต่อไป

Image

การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง TEI SCF และ CSNM ภายใต้โครงการ SUCCESS ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09:30 -12:00 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือการจัดเตรียมงานประชุมใหญ่ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.สรุปภาพรวมการจัดทำ (ร่าง)ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 2. หารือกำหนดการประชุมใหญ่ปี 2565 วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 3. แบ่งรายละเอียดการประสานงานระหว่าง 3 หน่วยงาน ทั้งนี้ทั้ง 3 ทีมได้ข้อสรุปร่วมกัน และเร่งดำเนินการประสานภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งจัดเตรียมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อไป

Image

3-4 กันยายน 2565 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ทีม TEI นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และทีม SCF นำโดย คุณชาคริต โภชะเรือง จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองโครงการ SUCCESS ภาคใต้” ณ โรงแรมโกลว์รัตนาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนำผลการประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาใช้ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปเสนอและผลักดันเข้าสู่แผนงานหรือนโยบายขององค์กรที่รับผิดชอบ และนำมาจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีองค์กรประชาสังคม ได้แก่ สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล แกนนำทั้ง 6 เมือง ซึ่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เน้นพัฒนากลไกบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกันทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ ยกระดับเครือข่ายมาเป็นองค์กรภาคประชาชน/นิติบุคคลในการร่วมบริหารจัดการ บนฐานระบบภูมินิเวศ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร พัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เข้มแข็ง พึ่งตนเอง ช่วยเหลือกันเอง และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการชุมชนตนเองในด้านสิ่งแวดล้อม การรับมือภัยพิบัติ และการพัฒนาเมือง ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ทั้ง 6 เมือง จะนำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ได้ไปหารือร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้มีความสมบูรณ์และตอบโจทย์ความต้องการแก้ปัญหาจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะสำคัญจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คือ การปรับแนวคิดการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรมองไปถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น เตรียมมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน รวมถึงทบทวนมาตรการที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนาเมืองที่จะต้องรองรับสิ่งใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามามากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

Image

2-3 กันยายน 2565 ศูนย์ประชาสังคมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์และข้อเสนอโครงการนำร่อง โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนำร่องใน 3 เมือง เพื่อลดความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ มีการนำเสนอภาพรวมของการประเมินความเปราะบาง ในเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นว่า สภาพทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน, ศักยภาพเชิงสถาบัน, สิทธิ, ความมั่งคงในการดำรงชีพ และคุณลักษณะบุคคล (เพศ วัย สุขภาพ ฯลฯ) เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบางของเมือง ในเชิงปริมาณชี้ว่า รายได้, การใช้น้ำ, การประสบภัยพิบัติในรอบ 5 ปี, ความไวต่อภัยพิบัติ และทรัพย์สินหรือข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน มีอิทธิพลต่อศักยภาพหรือความสามารถในการปรับตัวของครัวเรือน (หากประสบภัยพิบัติหลายครั้งและซ้ำซากจะทำให้ศักยภาพหรือความสามารถปรับตัวลดลงโดยเฉพาะด้านทรัพย์สิน) ปัจจัยทั้ง 6 ตัวนี้ มีอิทธิพลต่อความสุขโดยรวมของครัวเรือน สำหรับประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อลดความเปราะบางของเมือง ที่ประชุมได้กำหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ จากการประเมินความเปราะบางของเมือง 3 เรื่อง คือ 1) ประเด็นสิทธิ 2) ประเด็นเรื่องศักยภาพเชิงสถาบัน และ 3) ประเด็นเรื่องการออกแบบและพัฒนาเมืองบนพื้นฐานนิเวศ

Image

23-24 พฤษภาคม 2565 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับทีมประเมินความเปราะบางฯ ได้แก่ ทีมเมืองขอนแก่นนำโดยศูนย์เพื่อนคนไร้บ้าน ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนมิตรภาพ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองและกำลังถูกไล่รื้อจากการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งเป็นแหล่งระบายน้ำท่วมและน้ำเสียของเมือง และทีมเมืองบ้านไผ่ นำโดยกลุ่มสหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่ ลงสำรวจชุมชนซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ และได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุโพดุล ปี 2562 การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยเรียนรู้ไปกับทีมประเมินฯ ร่วมสำรวจและทำความรู้จักกับกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำความเข้าใจบริบทและปัญหาของพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางและมุมมองของการนำผลที่ได้จากการศึกษาไปต่อยอดในระดับนโยบายในพื้นที่ต่อไปย

Image

5 พฤษภาคม 2565 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนพฤษภาคม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ในครั้งนี้แต่ละทีมประเมินความเปราะบางฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาและสิ่งที่ค้นพบจากการประเมินความเปราะบาง ฯ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแผนดำเนินงาน โดยทางโครงการฝากข้อคิดที่สำคัญคือ ข้อมูลทุกอย่างที่แต่ละทีมเก็บรวบรวมมานี้ถือว่าเป็นฐานข้อมูลระดับชุมชนซึ่งจะมีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ได้ตลอด รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในปัจจุบันนั้น ต้องคำนึงและปรับให้เหมาะสมกับระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งต้องคิดเสมอว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาดการณ์ได้ยากมาก อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใหม่ ช่วงเวลาใหม่ รูปแบบใหม่ ซึ่งการแก้ปัญหารูปแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อีกต่อไปซ้ำยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาอีกด้วย

Image

4 เมษายน 2565 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนเมษายน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ใกล้โค้งสุดท้ายเข้ามาทุกทีสำหรับการประเมินความเปราะบางฯ นอกจากในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแผนการดำเนินงานของแต่ละทีมแล้ว ทางโครงการยังได้ฝากโจทย์สำคัญให้แต่ละทีมวิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงมองแนวทาง มาตรการ และแนวคิดที่จะมาช่วยแก้ปัญหาและลดความเปราะบาง โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan :NAP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมองแนวทางการต่อยอดและขยายผลจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับท้องถิ่น และไปสู่ระดับชาติต่อไป

Image

7 มีนาคม 2565 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง โดยครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการดำเนินงาน ร่วมวางแผนและปรับขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านการเดินทางและการจัดประชุม ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ระลอกใหม่ การดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้มีการสร้างเครือข่ายเสริมหนุนการแก้ปัญหาของเมืองควบคู่กันไปด้วย

Image

8 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง โดยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยน ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลของแต่ละทีม พร้อมกันนี้ทางทีมได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอากาศเบื้องต้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มของเปลี่ยนแปลงของฝนในช่วง 30ปีย้อนหลัง และได้นำเสนอ แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ของการประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละทีมใช้เป็นกรอบในการตอบโจทย์การศึกษาที่ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Image

5 มกราคม 2565 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนมกราคม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าและร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำแบบสอบถาม และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้เน้นย้ำกรอบการประเมินความเปราะบางเพื่อให้แต่ละทีมได้ปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

Image

7 ธันวาคม 2564 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนพฤศจิกายน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหารือ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงหารือการออกแบบแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องและเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Image

5 พฤศจิกายน 2564 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนพฤศจิกายน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหารือ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการใช้เครื่องมือและแนวทางการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ ในการนำมาประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อไป

Image

6 ตุลาคม 2564 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนโครงการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมด้วยมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความก้าวหน้าและบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน รวมถึงหารือ ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการศึกษาความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดำเนินงานโดยทีมในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของโครงการ พร้อมนำเสนอภาพรวมของแผนการดำเนินงานปีที่ 3 เพื่อร่วมวางแผนกิจกรรมในทั้ง 2 พื้นที่ต่อไป

Image

5 ตุลาคม 2564 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนตุลาคม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการศึกษาประเมินความเปราะบางในพื้นที่ของทั้ง 6 ทีม รวมถึงหารือเพื่อปรับแนวทางในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน

Image

6 กันยายน 2564 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง เพื่อหารือ สะท้อน และแลกเปลี่ยนการดำเนินการของแต่ละทีม รวมถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานเพื่อหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

Image

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำโดยดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ CSNM จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานแกนหลักของทีม CSOs ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โดยแยกจัดประชุมกับแต่ละทีม จำนวน 6 ทีม ได้แก่ ทีมเมืองขอนแก่น (24 ส.ค.64-ช่วงเช้า), ทีมบ้านไผ่ ขอนแก่น (24 ส.ค. 64-ช่วงบ่าย), ทีมสระใคร (31 ส.ค. 64 – ช่วงเช้า), ทีมเมืองหนองคาย (31 ส.ค. 64 – ช่วงบ่าย), ทีมสามพร้าว (2 ก.ย. 64 – ช่วงเช้า) และ ทีมหนองสำโรง อุดรธานี (6 ก.ย. 64 – ช่วงบ่าย) โดยได้ร่วมทบทวนทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ การวางแผนปรับรูปแบบการทำงานและการจัดประชุม รวมถึงการปรับบทบาทของทีมงานให้สอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

Image

16 สิงหาคม 2564 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ทีมงาน TEI นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมกับทีมวิชาการ TF: Technical Facilitator ทั้ง 6 ท่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของการประเมินความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหารือเกี่ยวกับเนื้อหา (ร่าง) คู่มือการประเมินความเปราะบางของเมืองสำหรับภาคประชาสังคม ให้มีความสอดคล้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Image

5 สิงหาคม 2564 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ทีมงาน TEI และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง เพื่อหารือ สะท้อน และแลกเปลี่ยนการดำเนินการของแต่ละทีม รวมถึงทำความเข้าใจแนวทางและรูปแบบการประเมินความเปราะบาง ขั้นตอนการทำ TOR เพื่อให้แต่ละทีมเข้าใจกระบวนการต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้

Image

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดยดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ SCF จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานแกนหลักของทีม CSOs ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โดยแยกจัดประชุมกับแต่ละทีม จำนวน 6 ทีม ได้แก่ ทีมบ่อยาง (16 ก.ค.64), ทีมโตนดด้วน พัทลุง (21 ก.ค.64), ทีมพะตง สงขลา (22 ก.ค. 64 – ช่วงเช้า), ทีมเมืองปาดังเบซาร์ สงขลา (22 ก.ค. 64 – ช่วงบ่าย), ทีมเมืองละงู (27 ก.ค. 64 – ช่วงเช้า) และ ทีมควนลัง สงขลา (27 ก.ค. 64 – ช่วงบ่าย) โดยได้ร่วมทบทวนทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ การวางแผนปรับรูปแบบการทำงานและการจัดประชุม รวมถึงการปรับบทบาทของทีมงานให้สอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยจะชี้แจงรายละเอียดของการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสหภาพยุโรปในครั้งต่อไป

Image

21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) และกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินความเปราะบางของเมืองแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) มีภาคีเครือข่ายทั้งภาคประสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ ทั้งหมด 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยมีภาคประชาสังคมที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น, กลุ่มสหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่, ศูนย์ข้อมูลเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชนอีสาน, กลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกสำเหร่ไชยา, ศูนย์ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง และสหกรณ์มิตรภาพมั่นคงหนองคาย ภาควิชาการ ประกอบด้วย มหางิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองหนองคาย มหาวิทยาลัยนครพนม และผู้อำนวยการสถาบันชุมชนอีสาน เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการประเมินความเปราะบางของเมืองแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้

Image

5 กรกฎาคม 2564 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ได้ร่วมกันหารือขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการศึกษาการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้ง 6 เมือง ได้แก่ เมืองพะตง เมืองบ่อยาง เมืองปาดังเบซาร์ เมืองควนลัง จ.สงขลา เมืองละงู จ.สตูล และเมืองโตนดด้วน จ.พัทลุง รวมทั้งหารือประเด็นปัญหาในการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละทีม

Image

20 เมษายน 2564 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง เพื่อนำเสนอและร่วมหารือรายละเอียดของร่างข้อเสนอการวิเคราะห์ความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้ง 6 เมือง ได้แก่ เมืองพะตง เมืองบ่อยาง เมืองปาดังเบซาร์ เมืองควนลัง เมืองละงู และเมืองโตนดด้วน

Image

12 มกราคม 2564 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมคณะทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ทีมงาน TEI มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CSNM) ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ ได้แก่ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์, ศ.สุริชัย หวันแก้ว และผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปรับเปลี่ยนด้านนโยบายจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง

Image

25 พฤศจิกายน 2563 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ ศูนย์ประชาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์ (CSNM) และมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการเรียนรู้จากการดำเนินงานปีที่ 1 และร่วมวางแผนงานในปีที่ 2 รวมทั้งการเตรียมการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติเพื่อขอคำชี้แนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและแผนงานที่จะดำเนินงานต่อไป

Image

28 - 29 ตุลาคม 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม (กิจกรรมที่ 1.1) โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่และทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบางของชุมชน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

Image

22 - 24 ตุลาคม 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปนำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมที่ 1.2 การเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ ตัวชี้วัดรวมถึงการประยุกต์ใช้ ในการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองโดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ สงขลา พัทลุง และสตูล ณ วังวาดี รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

Image

25 กันยายน 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ นำโดย รศ. ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง จัดเวทีสัมมนาข่วงเมือง ครั้งที่ 3 "ปัญหาและความท้าทายของเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ของพื้นที่และค้นหาเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมพันล้าน อ.เมือง จ.หนองคาย

Image

4-6 กันยายน 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปนำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1.1 โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ สงขลา พัทลุง และสตูล มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับภาคประชาสังคมเพื่อทำความเข้าใจ การพัฒนาเมือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบางของชุมชน รวมถึงทำความเข้าใจบทบาทและความแตกต่างระหว่างเพศต่อการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ณ โรงแรมบูมฟอร์เรส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Image

7 สิงหาคม 2563 - ทีมงานโครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ รศ. ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมกับทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดเวทีสัมมนาข่วงเมือง ครั้งที่ 2 "ปัญหาและความท้าทายของเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

Image

5 สิงหาคม 2563 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมสงขลา สตูล พัทลุง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงาน และรูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของภาคประชาสังคมในพื้นที่

Image

10 มีนาคม 2563 - ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ นำทีมงานเข้าร่วมประชุม "แนวทางการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย" ณ โรงแรมคอนราด กทม. เพื่อให้ทุกโครงการที่ได้รับทุนเข้าใจในกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายในงานได้เชิญ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และ H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงรับฟังแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินและสัญญา แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการสื่อสาร และบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินโครงการต่อไป

Image

4 มีนาคม 2563 - ทางมูลนิธิชุมชนสงขลา ได้พาทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ Maastricht University ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ ไปเยี่ยมชม "สวนผักคนเมือง" ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง และสร้างรายได้ ที่สวนลุงนุ้ยป้าสาว เพื่อชมรูปแบบการปลูกพืชแบบคนเมือง การจัดการขยะมาทำปุ๋ย การเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ย การปลูกผักผสมผสานหลากชนิด และได้รวมกลุ่มกันในนามเครือข่ายเกษตรสุขภาพตำบลควนลัง และเดินทางต่อไปยังสวนเบญจพฤกษ์ เพื่อชมรูปแบบการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการปลูกผัก เนื่องจากลักษณะของดินในพื้นที่เมืองไม่เอื้อในการเพาะปลูก ปัจจุบันถูกประกาศให้เป็นจุดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอำเภอหาดใหญ่ ปัจจุบันสวนผักคนเมืองเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เข้าสู่การพัฒนาระบบมาตรฐาน PGS ในนาม SGS-PGS ส่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย รพ.หาดใหญ่ และตลาดฟิน

Image

2-3 มีนาคม 2563 - ทีมงานโครงการ SUCCESS จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมด้วยกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วมหลักของไทย ได้แก่ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และมูลนิธิชุมชนสงขลาเพื่อแนะนำและทำความรู้จักกับหน่วยงานร่วมหลักจาก Maastricht University พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในสองภูมิภาค

1 2