SUCCESS

Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project.

ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง

Event Event

Event

Image

26-27 กุมภาพันธ์ 2563 - ทีมงานโครงการ SUCCESS จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ เข้าพบหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ กลมภักดี กลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้าน คุณไพรัตน์ ทองไสย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดร.พิชัย เอื้อมธุรพจน์ มาดีอีสาน อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ และ อ.ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีดุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อแนะนำโครงการ SUCCESS และคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคนจนเมือง แผนและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

Image

25 กุมภาพันธ์ 2563 - ทีมงานโครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการและ รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมจัดเวทีสัมมนาข่วงเมือง ครั้งที่ 1 "ความเติบโตของเมือง ผังเมืองท้องถิ่น และการจัดการภัยพิบัติ" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Image

25 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงานโครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการและ ผศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เข้าพบ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป อธิการบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำโครงการ SUCCESS เพื่อหาแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

Image

24 กุมภาพันธ์ 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ทางทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการและศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมระดมสมองและหารือยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการ อาทิ 1)ติดตามความก้าวหน้า การเชิญและการคัดเลือกภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 2)หารือเกี่ยวกับ Theory of Change และการติดตาม&ประเมินผล 3)การอบรมและการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SLD) สำหรับภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมถึงการจัดเตรียมการฝึกอบรม 4)แผนงาน การประสานงาน การเตรียมการฝึกอบรม และการจัด SLD ในปีที่ 1 5)เตรียมการประชุมข่วงเมือง ครั้งที่ 1

Image

19-20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ทางทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการและมูลนิธิชุมชนสงขลา เข้าพบเพื่อแนะนำโครงการ SUCCESS เพื่อเชิญหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมภายใต้โครงการฯ อาทิ เทศบาลตำบลพะตง เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองสตูล และตัวแทน/ผู้นำภาคประชาสังคมในพื้นที่ และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

Image

18 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเครือข่ายนักวิชาการ/นักวิจัยภาคใต้ ในประเด็นเรื่อง เมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเปราะบาง ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้ โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และศูนย์เครือข่ายและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Image

17 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ทางทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการและมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมระดมสมองและหารือยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการ อาทิ 1) ติดตามความก้าวหน้า การเชิญและการคัดเลือกภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 2) หารือเกี่ยวกับ Theory of Change และการติดตาม&ประเมินผล 3) การอบรมและการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SLD) สำหรับภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมถึงการจัดเตรียมการฝึกอบรม 4) แผนงาน การประสานงาน การเตรียมการฝึกอบรม และการจัด SLD ในปีที่ 1 5) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนระดับภูมิภาค

Image

18 พฤศจิกายน 2562 โครงการ SUCCESS ได้รับทุนสนับสนุนจาก The European Union (EU) เริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ภายใต้การบริหารจัดการของ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติของโครงการ (National Advisory Committee) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะในประเด็นสำคัญของโครงการ ที่จะดำเนินในอีก 5 ปีต่อจากนี้

Image

11-14 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project:SUCCESS ได้รับทุนสนับสนุนจาก The European Union (EU) จัดประชุมครั้งแรกร่วมกับหน่วยงานร่วมหลัก ได้แก่ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบเขตและเตรียมพร้อมด้านการบริหารและจัดการโครงการ สำหรับนำไปปฏิบัติในพื้นที่ 2 ภูมิภาค ในอีก 5 ปีต่อจากนี้ไป

1 2