URBAN CLIMATE RESILIENCE

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทย

Watch the video

Story STORY

URBAN CLIMATE RESILIENCE

การพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เมื่อการพัฒนาเมืองทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมนำไปสู่การเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็สร้างผลกระทบให้เกิดความแปรปรวนและความรุนแรงของภัยพิบัติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในเขตเมืองย่อมมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายรุนแรง และเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนจนและกลุ่มคนเปราะบางในเมือง สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอาจจะมุ่งเน้นที่การใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกัน บรรเทา และลดความรุนแรงของภัยพิบัติเหล่านั้น แต่ภัยพิบัติที่คาดการณ์ได้ยาก ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง เป็นเรื่องยากที่สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นจะรองรับปัญหาดังกล่าวได้ จึงต้องมีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเมืองและสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ต้องเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองที่มีความเท่าเทียม ครอบคลุมคนทุกระดับชั้นและยั่งยืน

Image

 

 

Event New Event

New Event

Image

8 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปได้จัดการการประชุม (ออนไลน์) เพื่อชี้แจ้งระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการบริหารโครงการนำร่อง โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ชี้แจ้งรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการนำร่อง แบบฟอร์มทางการเงินและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจกรรม รูปแบบรายงานรวมถึงกำหนดเวลาในการส่งงานต่างๆ ให้แก่องค์กรดำเนินโครงการนำร่องทั้ง 4 องค์กรในภาคใต้ ร่วมถึงตัวแทนพื้นที่ในการดำเนินโครงการทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่ SCCCRN (พะตง+ควนลัง) สมาคมอาสาสร้างสุข(บ่อยาง+ปาดังเบซาร์) สมาคมอาสาสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง (โตนดด้วน) และสมาคมผู้บริโภคสตูล(ละงู) ได้ซักถามและทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการนำร่องที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการในปีที่ 4 ดำเนินเสร็จสิ้น ลุล่วงไปด้วยดี

Image

17-18 มกราคม 2566 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปได้จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เติมเต็มข้อเสนอโครงการนำร่องพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ” ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย นายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย แกนนำจากทีมประเมินความเปราะบางฯจากชุมชนแหลมสน เมืองบ่อยาง และเมืองปาดังเบซาร์ ร่วมหารือและเติมเต็มข้อเสนอโครงการนำร่อง โดยใช้หลักการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logframe) ร่วมกันระบุกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลความสำเร็จ มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างเมือง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคประชาสังคมให้เข้าใจแนวทางการจัดทำโครงการ สามารถเขียนโครงการ และนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงการนำร่องที่ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ของโครงการฯ

Image

29-30 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปได้จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบโครงการนำร่อง” ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) แกนนำจากทีมประเมินความเปราะบางฯ และหน่วยงานพี่เลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมหารือและออกแบบโครงการนำร่องโดยใช้หลักการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logframe) เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างการเตรียมพร้อมให้กับทุกภาคส่วนให้รับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในวันแรกมีการบรรยายและให้ทดลองเขียนโครงการผ่านแบบฝึกหัด เริ่มจากการระดมสมองวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสาเหตุทั้งหมดของปัญหาจนได้หัวใจของปัญหา (pain point) นำมาสู่การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระบุกิจกรรมได้ผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลความสำเร็จ และในวันที่สองได้นำหลักคิด “ถ้าเราคิดชัดมันก็ปฏิบัติง่ายสู่เป้าหมายได้เร็ว” มาประยุกต์สู่การเขียนโครงการนำร่อง มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างเมือง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคประชาสังคมให้เข้าใจแนวทางการจัดทำโครงการ สามารถเขียนโครงการ และนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงการนำร่องที่จะเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ต่อไป

URBAN CLIMATE RESILIENCE

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทย

Get In Touch

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Copyright © All rights reserved | by Thailand Environment Institute Foundation ( TEI )
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND