M-BRACE

เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities

Story M-BRACE Story

M-BRACE

M-BRACE

วัตถุประสงค์...เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการร่วมกับ 2 เมืองหลัก คือ เมืองอุดรธานี และ เมืองภูเก็ต ในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์และผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับเมือง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน

ผลที่ได้รับ...ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่จำเป็นในการประเมินผลกระทบและวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างศักยภาพการปรับตัวในระดับชุมชนและเมืองในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น

Image
Our Our M-BRACE

M-BRACE

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเมือง เนื่องจากได้ก่อให้เกิดผลกระทบ และเกิดความกดดันในด้าน การจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศน์ การเกษตร รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนเมืองและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ด้วยเหตุนี้ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development – USAID) จึงมีความพยายามที่จะสร้างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เมืองต่างๆ ในเอเชีย โดยให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ ISET(Institute for Social and Environmental Transition) เพื่อดำเนินโครงการ “เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities : M-BRACE)”.

ในพื้นที่ 2 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3 ปี สำหรับการดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมือง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ISET ร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินการคัดเลือกเมืองในประเทศไทย จำนวน 2 เมือง เพื่อเป็นพื้นที่เมืองนำร่องในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมืองที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ เมืองอุดรธานี และ เมืองภูเก็ต ซึ่งในประเทศไทย มีมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเข้าร่วมในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลัก เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน เป้าหมายของโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Image
-->

M-BRACE

เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities

Get In Touch