สิ่งพิมพ์   >>  รวมลิงค์ห้องสมุด
   

 


ห้องสมุด
ค้นหาสิ่งพิมพ์
รายงานประจำปี
รวมลิงค์ห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็น สมาชิกฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ฯลฯ

ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลท้องถิ่น แนะนำ หนังสือใหม่ๆ บริการอื่นๆ ของห้องสมุด และระเบียบการใช้ห้องสมุด

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เทปประกอบชุดวิชา VDO บริการข้อมูล ฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูลออนไลน์ และข่าวสารกิจกรรมของห้องสมุด

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำประวัติ บุคลากร ทรัพยากรในห้องสมุด บริการ แนะนำหนังสือใหม่ และรวมลิงค์ แหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ประโยชน์ต่อการวิจัย และการสอน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักวิทยบริการ และบริการต่างๆ มีบริการสืบค้นบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ค้นหาหนังสือ และบทความผ่านอินเทอร์เน็ต

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด บุคลากร การบริการสารสนเทศ ลิงค์เว็บที่น่าสนใจ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวของสำนักหอสมุดฯ บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดจัดการบริการ โดยแบ่งเป็นห้องสมุดต่างๆ 11 แห่ง ให้บริการทั้งที่ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต มีบริการสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต (library catalog)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด แนะนำบริการสืบค้นข้อมูลและบริการอื่นๆ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา แนะนำสำนักหอสมุด บริการของสำนักหอสมุด บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล ซีดีรอม กฤตภาคออนไลน์ สารบัญวารสาร แนะนำหนังสือ โสตทัศนวัสดุใหม่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับห้องสมุด ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดฐานข้อมูลดรรชนีเอกสารไทย ฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แนะนำประวัติสำนักหอสมุด บุคลากร ลิงค์ไปยังหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และ หอสมุด สาขาวังท่าพระ ตลอดจนแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางศิลปะใน ประเทศไทย รวบรวมลิงค์วารสารอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเฉพาะที่ให้บริการแก่สาธารณะ

ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุดศูนย์กลางด้านมานุษยวิทยา มีทรัพยากรสารสนเทศเน้นทางด้าน วัฒนธรรม มนุษยวิทยา โบราณคดีประวัติศาสตร์ภาษาวิชาวรรณคดีและภาษาศาสตร์

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง บริการสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุดกลาง และข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด ได้แก่ ประวัติ เวลาเปิดบริการ เป็นต้น

School of Environment, Resources and Development สอนทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา ในเว็บไซต์นำเสนอผลงาน การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุดและศูนย์สนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ค้นหาข้อมูลหนังสือ วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ

ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำทรัพยากรของห้องสมุด ฐานข้อมูล และบริการ ตลอดจนลิงค์แหล่งทรัพยากร สารเทศ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติและความเป็นมา บริการต่างๆ ค้นหาข้อมูลหนังสือและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แจ้งข่าวสารและลิงค์เว็บไซต์ไปยังห้องสมุดอื่นๆ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แนะนำบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด ค้นหาบทความวารสารทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศฉบับล่าสุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุด ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด สมาชิก และ บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด

ตาวิเศษ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม

กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร กิจกรรม ผลงาน และสาระความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน (ประเทศไทย) บริการให้คำปรึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

international

EnviroLink Network
The EnviroLink Network is a US based non-profit organization which has been providing access to thousands of online environmental resources since 1991.

Environment Canada Libraries Directory
A directory of environmental libraries in Canada.

Environmental Design Library
Information sources for green design and sustainable architecture. UC Berkeley Library.

Environmental Health Library
Department of Environmental Health. School of Public Health and Community Medicine. University of Washington.

European Environment Library Network
NICE-Europe (EELNET) is a network of contact persons from selected European environment libraries and information centres and the European Environment Agency Library.

National Library for the Environment
A national American single-point entry to environmental information and data for the use of all participants in the environmental enterprise.

PACE Virtual Environmental Law Library
Legal materials related to the environment, including U.S. and international law, and special research topics. Pace University School of Law, White Plains, NY, USA.

Science, Technology, Environment & Resources - Internet Resources
Department of the Parliamentary Library, Parliament of Australia.

UNEP Library and Documentation Centre

US Environmental Protection Agency (EPA) Libraries
The mission of EPA's libraries is to improve access to information for EPA decision making and environmental awareness.

US Global Change Research Information Office (GCRIO)
One of GCRIO's primary mission elements is to serve as a clearinghouse for documents and publications that pertain to global environmental change research, adaptation/mitigation strategies and technologies, and education, with emphasis on US Federal Agency and Organization documents.

WWW Virtual Library - Environment
The WWW Virtual Library - Environment, part of the larger WWW Virtual Library project, is an index of useful and informative web sites on environmental topics.

WWW Virtual Library: Urban Environmental Management
A library resource of the Global Development Research Center. The Global Development Research Center is a virtual organization that carries out initiatives in education, research and practices, in the spheres of environment, urban, community and information,

in Thailand

Burapha University Digital Library

Central Library/ Bangkok University

Chulalinet/ Chulalongkorn University

KMITL Central Library

KMUTT Library/ King Mongkut's University of Technology Thonburi

Office of Documentation and Information/ Sukhothai Thammathirat Open University

School of Environment, Resources and Development/ Asian Institute of Technology

Science Library/ Chulalongkorn University

Silpakorn University Central Library

Sirindhorn International Institute of Technology/ Thammasat University

Thammasat University Library

 
 

ข่าว / ความเคลื่อนไหว

สิ่งพิมพ์ / บทความ

iรายงานประจำปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา