URBAN CLIMATE RESILIENCE

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทย

Watch the video

Story STORY

URBAN CLIMATE RESILIENCE

การพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เมื่อการพัฒนาเมืองทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมนำไปสู่การเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็สร้างผลกระทบให้เกิดความแปรปรวนและความรุนแรงของภัยพิบัติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในเขตเมืองย่อมมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายรุนแรง และเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนจนและกลุ่มคนเปราะบางในเมือง สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอาจจะมุ่งเน้นที่การใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกัน บรรเทา และลดความรุนแรงของภัยพิบัติเหล่านั้น แต่ภัยพิบัติที่คาดการณ์ได้ยาก ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง เป็นเรื่องยากที่สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นจะรองรับปัญหาดังกล่าวได้ จึงต้องมีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเมืองและสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ต้องเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองที่มีความเท่าเทียม ครอบคลุมคนทุกระดับชั้นและยั่งยืน

Image

 

 

Event New Event

New Event

Image

23-24 พฤษภาคม 2565 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับทีมประเมินความเปราะบางฯ ได้แก่ ทีมเมืองขอนแก่นนำโดยศูนย์เพื่อนคนไร้บ้าน ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนมิตรภาพ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองและกำลังถูกไล่รื้อจากการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งเป็นแหล่งระบายน้ำท่วมและน้ำเสียของเมือง และทีมเมืองบ้านไผ่ นำโดยกลุ่มสหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่ ลงสำรวจชุมชนซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ และได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุโพดุล ปี 2562 การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยเรียนรู้ไปกับทีมประเมินฯ ร่วมสำรวจและทำความรู้จักกับกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำความเข้าใจบริบทและปัญหาของพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางและมุมมองของการนำผลที่ได้จากการศึกษาไปต่อยอดในระดับนโยบายในพื้นที่ต่อไปย

Image

5 พฤษภาคม 2565 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนพฤษภาคม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ในครั้งนี้แต่ละทีมประเมินความเปราะบางฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาและสิ่งที่ค้นพบจากการประเมินความเปราะบาง ฯ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแผนดำเนินงาน โดยทางโครงการฝากข้อคิดที่สำคัญคือ ข้อมูลทุกอย่างที่แต่ละทีมเก็บรวบรวมมานี้ถือว่าเป็นฐานข้อมูลระดับชุมชนซึ่งจะมีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ได้ตลอด รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในปัจจุบันนั้น ต้องคำนึงและปรับให้เหมาะสมกับระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งต้องคิดเสมอว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาดการณ์ได้ยากมาก อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใหม่ ช่วงเวลาใหม่ รูปแบบใหม่ ซึ่งการแก้ปัญหารูปแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อีกต่อไปซ้ำยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาอีกด้วย

Image

4 เมษายน 2565 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนเมษายน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ใกล้โค้งสุดท้ายเข้ามาทุกทีสำหรับการประเมินความเปราะบางฯ นอกจากในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแผนการดำเนินงานของแต่ละทีมแล้ว ทางโครงการยังได้ฝากโจทย์สำคัญให้แต่ละทีมวิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงมองแนวทาง มาตรการ และแนวคิดที่จะมาช่วยแก้ปัญหาและลดความเปราะบาง โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan :NAP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมองแนวทางการต่อยอดและขยายผลจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับท้องถิ่น และไปสู่ระดับชาติต่อไป

URBAN CLIMATE RESILIENCE

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทย

Get In Touch

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Copyright © All rights reserved | by Thailand Environment Institute Foundation ( TEI )
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND