เอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับองค์กรภาคี ในปี พ.ศ.2565

เอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับองค์กรภาคี ในปี พ.ศ.2566
ตลอดปี พ.ศ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กรภาคี ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย  พร้อมได้จัดทำเอกสารสรุปข้อมูล องค์ความรู้และข้อเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้

  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการจัดการขยะและมลพิษ
  • ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
  • ด้านองค์กรสุขภาวะ
  • ด้านธุรกิจที่ยี่งยืน
สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.tei.or.th/th/publication_free.php

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ด้านการจัดการขยะและมลพิษ  
ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  
ด้านองค์กรสุขภาวะ  
ด้านธุรกิจที่ยั่งยืน