เอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับองค์กรภาคี ในปี พ.ศ.2565

ตลอดปี พ.ศ 2565 ที่ผ่านมา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กรภาคี ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย  พร้อมได้จัดทำเอกสารสรุปข้อมูล องค์ความรู้และข้อเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้

  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • การจัดการเมืองและชุมชน

  • ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

  • วารสาร Green Society by TBCSD


สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www.tei.or.th/th/publication_free.php

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การจัดการเมืองและชุมชน

3. ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

4. วารสาร Green Society by TBCSD