SUCCESS

Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project.

ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง

Event Event

New Event

Image

25 พฤศจิกายน 2563 โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ ศูนย์ประชาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์ (CSNM) และมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการเรียนรู้จากการดำเนินงานปีที่ 1 และร่วมวางแผนงานในปีที่ 2 รวมทั้งการเตรียมการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติเพื่อขอคำชี้แนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและแผนงานที่จะดำเนินงานต่อไป

Image

28 - 29 ตุลาคม 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม (กิจกรรมที่ 1.1) โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่และทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบางของชุมชน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

Image

22 - 24 ตุลาคม 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปนำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมที่ 1.2 การเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ ตัวชี้วัดรวมถึงการประยุกต์ใช้ ในการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองโดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ สงขลา พัทลุง และสตูล ณ วังวาดี รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

Image

25 กันยายน 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ นำโดย รศ. ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง จัดเวทีสัมมนาข่วงเมือง ครั้งที่ 3 "ปัญหาและความท้าทายของเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ของพื้นที่และค้นหาเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมพันล้าน อ.เมือง จ.หนองคาย

Image

4-6 กันยายน 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปนำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1.1 โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ สงขลา พัทลุง และสตูล มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับภาคประชาสังคมเพื่อทำความเข้าใจ การพัฒนาเมือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบางของชุมชน รวมถึงทำความเข้าใจบทบาทและความแตกต่างระหว่างเพศต่อการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ณ โรงแรมบูมฟอร์เรส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Image

7 สิงหาคม 2563 - ทีมงานโครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ รศ. ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมกับทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดเวทีสัมมนาข่วงเมือง ครั้งที่ 2 "ปัญหาและความท้าทายของเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

Image

5 สิงหาคม 2563 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมสงขลา สตูล พัทลุง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงาน และรูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของภาคประชาสังคมในพื้นที่

Image

10 มีนาคม 2563 - ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ นำทีมงานเข้าร่วมประชุม "แนวทางการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย" ณ โรงแรมคอนราด กทม. เพื่อให้ทุกโครงการที่ได้รับทุนเข้าใจในกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายในงานได้เชิญ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และ H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงรับฟังแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินและสัญญา แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการสื่อสาร และบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินโครงการต่อไป

Image

4 มีนาคม 2563 - ทางมูลนิธิชุมชนสงขลา ได้พาทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ Maastricht University ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ ไปเยี่ยมชม "สวนผักคนเมือง" ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง และสร้างรายได้ ที่สวนลุงนุ้ยป้าสาว เพื่อชมรูปแบบการปลูกพืชแบบคนเมือง การจัดการขยะมาทำปุ๋ย การเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ย การปลูกผักผสมผสานหลากชนิด และได้รวมกลุ่มกันในนามเครือข่ายเกษตรสุขภาพตำบลควนลัง และเดินทางต่อไปยังสวนเบญจพฤกษ์ เพื่อชมรูปแบบการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการปลูกผัก เนื่องจากลักษณะของดินในพื้นที่เมืองไม่เอื้อในการเพาะปลูก ปัจจุบันถูกประกาศให้เป็นจุดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอำเภอหาดใหญ่ ปัจจุบันสวนผักคนเมืองเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เข้าสู่การพัฒนาระบบมาตรฐาน PGS ในนาม SGS-PGS ส่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย รพ.หาดใหญ่ และตลาดฟิน

Image

2-3 มีนาคม 2563 - ทีมงานโครงการ SUCCESS จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมด้วยกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วมหลักของไทย ได้แก่ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และมูลนิธิชุมชนสงขลาเพื่อแนะนำและทำความรู้จักกับหน่วยงานร่วมหลักจาก Maastricht University พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในสองภูมิภาค

1 2