HOME ABOUT PROJECTs REPORTs EVENTs PUBLICATIONs CONTACT

 
Projects


องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดทำโครงการ TBCSD Green Meetings ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียว ในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการและนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมจะได้รับการรับรอง Green Meetings Certification จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

การจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)

เป็นรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในขั้นตอนต่างๆของการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม คือ

 1. การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม
 2. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
 3. การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์
 4. การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
 5. การจัดเตรียมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และลดปริมาณขยะ

 

ผลที่ได้รับจากการจัดประชุมสีเขียว

ผลกับองค์กร

 • ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรจากการลดการใช้ทรัพยากร และพลังงาน
 • สร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้สังคมรับทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลกับพนักงานในองค์กรและผู้เข้าร่วมประชุม

 • สร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

การรับรอง Green Meetings Certification

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจัดประชุม สีเขียว โดยนักวิชาการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งการรับรองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ:

 1. Green Meetings คือ การให้การรับรองกับองค์กรที่นำแนวทางการจัดประชุม สีเขียวไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร
 2. Green Meetings Plus คือ การให้การรับรองกับองค์กรที่นำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร พร้อมกับมีการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคู่ค้า หน่วยงานที่ขอรับทุน และ/หรือองค์กรที่รับการว่าจ้างให้นำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

 

กุญแจสู่ความสำเร็จของ Green Meetings
 1. กำหนดให้ Green Meetings เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กร
 2. สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เนื่องจากการ จัดประชุมแบบ Green Meetings จะเกี่ยวข้องกับทุกส่วนงาน
 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างเสริมจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดการปรับพฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดป้ายรณรงค์ การออกรายการเสียงตามสาย การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

บริษัท/องค์กร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแจ้งความประสงค์มายัง
สำนักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 520, 509 โทรสาร 02-504-4826-8
หรือที่ waranchana@tei.or.th, pinyada@tei.or.th
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.tei.or.th/tbcsd/projects/GreenMeeting.html

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. รายละเอียดโครงการ
 2. แนวทางการจัดประชุม/สัมมนา
 3. ใบสมัคร Plus
 4. ใบสมัคร

 

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Green Meetings 
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
2 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
3 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
4 สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
6 บริษัท สยามเลเทกซ์ สังเคราะห์ จำกัด 
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
7 บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)


8
9
10
11
12
13
14

กลุ่มบริษัท ดาว ในประเทศไทย จำกัด (จำนวน 7 บริษัท)

บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัท คาร์ไบด์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

15 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
16 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
17 บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
18 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (โรงงาน ที่ จ.สุพรรณบุรี)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
19 บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด (จ.สิงห์บุรี)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
20 บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด (จ.กาฬสินธุ์)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
21 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (จ.ชัยภูมิ)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
22

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น)

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
23 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
24 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
25 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
26 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
27

บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
29 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
30 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
31 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

32 อัยลันดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ท
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
33 โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
34 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
35 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
36 บริษัท เค.เอ็ม.แพกเกจจิ้ง จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
37 บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
40 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
41 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
42 โรงแรมธารา ป่าตอง บีช รีสอร์ท
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
43

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
44 บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
45 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
46 บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
47 คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
48 โรงแรมเดอะสราญ
49 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
50 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
52 บริษัท ฮาลล่า วีสทีออน ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
53 THE PATRA
54 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
55 บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
56 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
57 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
58 SCG Chemicals Operation Excellence Training Center
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
59 บริษัท ไบเทค แมเนจเมนท์ จำกัด ในนามของบริษัท ปรินทร จำกัด (ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค) 
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
60 ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
61 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์(ด่านช้าง) จำกัด
62 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
63 บริษัท ไบเออร์ จำกัด โรงงานบางปู 
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
64 โรงแรมเมืองลิกอร์
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
65 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
66 บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด 
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
ผ่านการต่ออายุใบรับรอง 3 ปี การประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

67

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวสถิติ
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
ภาควิชาระบาดวิทยา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
ภาควิชาอนามัยครอบครัว
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
68 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
69 บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
70 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
71 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
72 โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
73 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูหลวง)  
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
74 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
75 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
76 บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
77 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
78 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
79 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

80 ศูนย์ปฎิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
81 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
82 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน จำกัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
83 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

84 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
85 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองแค 2)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
86 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
87 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

88 บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด
89 บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

90 บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด (โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
91 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก)

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

92 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด (โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
93 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองแค 1)

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

94 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
95 นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุ่ม ปตท. (WEcoZi) จังหวัดระยอง

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

96 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
97 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

98 สำนักงานพระโขนง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
99 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

100 อาคารซ่อมบำรุง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
101 โรงไฟฟ้าอุทัย (บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)

ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

102 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
103 บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
104 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
105 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
106 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
107 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
108 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
109 บริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
110 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
111 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
112 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานราชสีมา)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
113 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 4 (ปท.4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
114 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 5 (ปท.5) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
115 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
116 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
117 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 8 (ปท.8) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
118 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
119 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
120 บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
121 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
122 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 6 (ปท.6) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
123 บริษัท เบโค ไทย จำกัด
124 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
125 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ผ่านการประเมิน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
126 บริษัท บางจากรีเทล จำกัด  
127 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
128 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
129 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

 

 

Thailand Bussiness Council for Sustainable Development

Address : 16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Ext. 509, 236    Facsimile : +66 2 504 4826    E-mail : tbcsd@tei.or.th